header
Halina Rusek
prof. zw. dr hab. Halina Rusek
kierownik w Zakładzie Pogranicza Społeczności i Lokalnych
 
tel. 338546135; 304; 310

Kariera zawodowa

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, socjolog kultury i religii, antropolog, zainteresowana szeroko pojmowanymi zagadnieniami społeczno-kulturowymi, ale także zajmująca się od wielu lat badaniem procesów zachodzących na szeroko definiowanych pograniczach: państwowych, narodowych, etnicznych i kulturowych, a szczególnie na pograniczu polsko-czeskim na Śląsku Cieszyńskim. Efektem tych zainteresowań są publikacje naukowe, w tym opublikowane monografie (Kulturowe wzory życia polskich rodzin na Zaolziu a asymilacja; Religia i polskość na Zaolziu) oraz liczne artykuły poświęcone pograniczom. Od kilku lat zajmuje się także dylematami tożsamości środkowoeuropejskiej. Jest dziekanem Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji umiejscowionym w Cieszynie.

Funkcje administracyjne na Uczelni
1. Prodziekan ds. studiów dziennych w Filii UŚ w Cieszynie, 1990-1996;
2.Wicedyrektor ds. dydaktycznych w Instytucie Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze, Filia UŚ, 1996 – 1999;
3.Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze – 1999 – 2002;
4.Prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. Filii w Cieszynie (2002-2005)
5. Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ (od września 2005)

Członkostwo w stowarzyszeniach:
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Komisja ds. Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich PAN, oddz. Katowice
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, przewodnicząca Komisji Humanistycznej

Udział w redakcjach pism naukowych
Redaktor naczelny rocznika: „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego

Granty:
1. Grant indywidualny: Wzory życia religijnego a tożsamość etniczno-kulturowa Polaków zaolziańskich, (HO2E 016 15) od 1. X 1998 do 31. IX 2001.
2. Udział w amerykańsko-polskim edukacyjnym grancie: "Preparing Educators for Global Society", Fulbright Educational Partnerships Program, El Camino College (USA) i Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, (2003 - 2006).
3. Udział w grancie (wykonawca): „Lokalne wzory kultury politycznej”, kierownik: prof. dr hab. J. Kurczewski, Uniwersytet Warszawski, (2004 – 2006).
4. Naukowy konsultant (odborná garance) projektu: „Centrum Studiί evropské identity, kierownik: PhDr. Jelena Petrucijová CSc, Ostravská univerzita, Ostrava CR, (2007-2009).
5. Kierownik międzynarodowego grantu: Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko- czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. W 1200 lecie Cieszyna. Nr grantu: ŚC/28-L.3.22/3.3.05/09.001088/17 - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czech i Rzeczpospolitej Polskiej – fundusz mikroprojektów, partner: Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Czas realizacji: VII 2009 – XII 2010.
6.Udział w projekcie (wykonawca) : Antagonizm i pojednanie w środowisku wielokulturowym, MNiSW N N116230436 Kierownik J. Kurczewski, Uniwersytet Warszawski, (2009-2011)

Zainteresowania pozanaukowe

Jej pasją są podróże do różnych zakątków świata. Jest zauroczona Australią.

Galeria zdjęć

Halina Rusek

Publikacje

Prace zwarte
Religia i polskość na Zaolziu, Wyd. NOMOS, Kraków 2002.

Artykuły
1. Společenské a kulturní procesy, W: Polská národní menšina na Těšínsku v České republice (1920-1995), K.D. Kadłubiec a kol., Ostrava 1997, s. 67 – 84.
2. Życie kulturalne małego miasteczka na Kielecczyźnie w dobie przemian społecznych, ekonomicznych i kulturowych, W: Sami sobie. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej, Red.: R. Kantor, Kielce 1997, s. 85 – 92.
3.Bi-culture of border region society as exemplified by the region of Zaolzie, W: Ethnology and anthoropology at time of transformation. Poland at the 14TH Congress of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, Red.: K. Kaniowska, D. Markowska, Łódź 1998, s. 71 – 77.
4.Większość wobec mniejszości – postawy młodzieży katolickiej wobec ewangelickiej na Śląsku Cieszyńskim (współautor), W: Młodzież i tolerancja – studium z pogranicza polsko-czeskiego, Red.: T. Lewowicki, B. Grabowska, Cieszyn 1998, s. 74 – 81.
5.Pogranicze polsko-czeskie na drodze do zjednoczonej Europy, W: Unia Europejska – szansa czy zagrożenie dla polskich pograniczy, Red.: J. Budniak, Cieszyn 1998, s. 23 – 32.
6.Międzypokoleniowy przekaz wartości i kulturowych wzorców zachowania w rodzinie w specyficznej sytuacji społecznej (na przykładzie polskiej mniejszości zaolziańskiej), W: Edukacja Aksjologiczna T 4: Wybrane problemy przekazu wartości, Red.: K. Olbrycht, Katowice 1999, s. 61 –71.
7.Młodzież polska i czeska o sobie w świetle badań cieszyńskich, W: Česká a polská mládež o sobě. Młodzież polska i czeska o sobie, Red.: M. Myška, W. Świątkiewicz, Ostrava 1998, s. 93 – 102.
8.Współpraca transgraniczna na Śląsku Cieszyńskim – awangarda integracji europejskiej, W: Regionální spolupráce 99, Red.: R. Zym, Karvina RC 1999, s. 233 – 237.
9. Etniczne wzory ludyzmu w polskim środowisku zaolziańskim, W: Pogranicze. Studia społeczne. T VIII, numer specjalny, Red.: A. Sadowski, Białystok 1999, s. 285 – 297.
10.Wzory życia religijnego na pograniczach etnicznych i kulturowych, W: Religijność ludowa na pograniczach kulturowych i etnicznych, Studia Etnologiczne i Antropologiczne T. 3, Red: I. Bukowska - Floreńska, Cieszyn 1999 s. 167 – 179.
11.Społeczno-kulturowe uwarunkowania asymilacji polskiej mniejszości narodowej na Śląsku Cieszyńskim, W: Národnostní menšíny a jejich sociální pozice ve střední Evropě, Red: J. Machačová, J. Matějček, Opava 1999, s. 209-222.
12.Wzory religijności w polskich rodzinach na Zaolziu, W: Die konfessionellen Verhaltnisse im Teschener Schlesien vom Mittelalter bis zur Gegnwart. Stosunki wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim od średniowiecza do współczesności, Red.: P. Chmiel, J. Drabina, Rattingen 2000, s. 309-321.
13.Ekumenizm w społecznościach lokalnych na przykładzie pogranicza polsko-czeskiego, W: Pojednajcie się...Materiały z sesji naukowej: Pastoralny i społeczno-kulturowy wymiar ekumenizmu na Śląsku Cieszyńskim, Red.: ks. J. Budniak, H. Rusek, Cieszyn 2000, s. 149-159.
15. Religia w wielokulturowej przestrzeni pogranicza etniczno-kulturowego, "Przegląd Religioznawczy" nr 1/2000, Polskie Towarzystwo Religioznawcze. Warszawa, s. 103-113
16.Edukacyjna rola Kościoła katolickiego w dialogu religijnym na Śląsku Cieszyńskim, W: Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie, Red.: T. Lewowicki, Katowice 2000, s. 223-235.
17.Elementy ludyczne w kulturalnej działalności parafii na Śląsku Cieszyńskim, W: Humor, zabawa i zabawka na pograniczach kulturowych i etnicznych, Kielce 1999, s. 69-81.
18.Pograniczne etniczne - wielokulturowa przestrzeń, W: Przestrzeń kulturowego współistnienia, "Studia etnologiczne i antropologiczne" T. 4, Katowice 2000, s. 145- 155.
19.Dziedzictwo kulturowe jako czynnik integracji społeczności pogranicza. Na przykładzie polskiej mniejszości zaolziańskiej, W: Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej, Tom II, Red., J. Nikitorowicz, M. Sobecki, D. Misiejuk, Białystok 2001, s. 46-55.
20. Pogranicza środkowoeuropejskie - nowe oblicza sąsiedztwa. Na przykładzie pogranicza polsko-czeskiego, "Sprawy Narodowościowe". Seria nowa, R. 2001, z. 19. PAN, Zakład Badań Narodowościowych, Poznań 2001.
21.The role of religion in the shaping of ethnic identity. The example of Polish borderlands, "Ethnologia Polona" 22: 2001, pp. 91-100.
22.Religia a tożsamość pogranicza, W: Otázky národní identity – Determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti, Red. O. Šrajerová, Wyd.Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě a Dokumentační a informační středisko Rady Evropy při Evropském informačním středisku UK v Praze, 2001, s. 80 – 88.
23.Świadomość społeczna i narodowa Polaków w Republice Czeskiej, W: Polacy na Zaolziu 1920-200. Poláci na Těšínsku, red. J. Szymeczek, Český Těšín 2002, s. 69-77.
24.Religia i tożsamość pogranicza. Raport z badań, W: Kwestie wyznaniowe w społecznościach wielokulturowych, Red: T. Lewowicki, A. Różańska, U. Klajmon, Wyd. UŚ, Cieszyn 2002, s. 161-173.

25.Społeczno-kulturowy kontekst polityki zagranicznej na pograniczu polsko- czeskim, W: Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku, Red: R. Stemplowski, A. Żelazo, wyd. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002
1.26.Kościoły chrześcijańskie na Zaolziu w okresie międzywojennym, W: Życie i działalność ks. Rudolfa Tomanka. W trosce o zachowanie religijnej i kulturowej tożsamości Śląska Cieszyńskiego, Red. J. Budniak, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn 2002, s. 49-59.
1.27.Ojczyzna i "swoi" dla ludzi pogranicza etniczno-kulturowego - dylemat dwoistości. Na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, W: Ich małe ojczyzny, Red. M. Trojan, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 363-371.
1.28.The Polish-Czech Borderland in the Process of Transformation: a Research Report, W: Between Tradition and Postmodernity. Polish Ethnography at the Turn of the Millenium, Red.: L. Mróz, Z. Sokolewicz, Warszawa 2003, s. 243-249.
1.29.Rola polskiej parafii w kształtowaniu tożsamości mieszkańców Zaolzia, W: "Socjologia Religii", Parafia jako rzeczywistość wielowymiarowa, tom 1/2003, Red. J. Baniak, Poznań 2003 s. 217-231.
1.30.Tożsamość pogranicza. Wprowadzenie, w: Pogranicza kulturowe i etniczne w Polsce, Red. Z. Kłodnicki, H. Rusek, Wrocław 2003, s. 7-13.
1.31."Swoi" i "obcy" w świadomości mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. „Svoji” a „cudzí” v povedomí obyvateľov Tešinskeho Sliezska, W: Świadomość narodowa w Polsce i na Słowacji w XIX i XX wieku. Národné vedomie w Poľsku a na Slovensku v XIX a XX storočí, Red. S. Bednarek, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 167-179.
1.32.Chrześcijańskie sąsiedztwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Przypadek polsko-czeski i polsko-słowacki, W: Katolicyzm polski w warunkach Unii Europejskiej: szanse i zagrożenia, obawy i nadzieje, red. J. Baniak, „Socjologia Religii” t.2, Wyd. UAM, Poznań 2004, s. 95-105.
1.33.Das Dilemma der Nachbarschaft – Grenzgebiete in Mitteleuropa, “Österreichische Zeitschrift für Volkskunde“. Neue Serie Tom LVIII, Zeszyt 1, Wien 2004, s. 42-50.
1.34. Wyszehradzkie sąsiedztwa: przypadek polsko - czeski, W: Europa Środkowa: wspólnota czy zbiorowość? Red. R. Zenderowski, Ossolieum 2004, s. 101 - 114.
1.35. Hasła: Etnologia religii (s. 113-115), Magia (s. 227-229), Mit (s. 243-245), w: Leksykon socjologii religii. Zjawiska – badania – teorie, Red. M. Libiszowska – Żółtkowska, J. Mariański, Warszawa 2004
1.36. Religia a tożsamość polskich pograniczy, W: "Przegląd Religioznawczy" 4/2005, Red. A. Wójtowicz, wrzesień 2004
1.36. Kresowe kultury religijne – przykład pogranicza południowego, W: Polskie kultury Religijne. Perspektywy socjologiczne, Red. A. Wójtowicz, Warszawa 2005. s. 181-193
1.37. Współczesne młode pokolenie jako wyzwania dla socjalizacji i wychowania, W: Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna – problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości, Red. T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, B. Grabowska, Cieszyn-Warszawa-Kraków 2005, s. 257 – 269

1.38. Odejście z domu jako czynnik zmiany postaw religijnych studentów, W: Religijna i moralna kondycja młodzieży polskiej – mity i rzeczywistość, red. J. Baniak, „Socjologia Religii” tom 3, wyd. UAM Poznań 2005, s. 87-103
1.38. Erfolge und Misserfolge bei der Zusammenarbeit: Die Filiale der Schlesischen Universitat in Cieszyn und die Universitat in Ostrawa in der Tschechischen Republik, w: Trans –Uni Herausforderungen des Managements bei der internationalen Hochschulzusammenabeit in den Grenzregionen, Herausgeber G. Duda, K. Wojciechowski, Beitage zur Hochschulpolitik 11/2005, Bonn 2005, s.147-153
1.39.(współautor z L. Werpachowski) Społeczeństwo obywatelskie na pograniczu. Wstęp do studium Cieszyna i CzeskiegoCieszyna, w: Lokalne wzory kultury politycznej. Szkice ogólne i opracowania monograficzne, red. J. Kurczewski, TRIO Warszawa 2007, s.475-527
1.40. (współautor z J. Kurczewski) Życie obywatelskie po obu stronach Olzy, w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej VI. Pogranicza Polski w integrującej się Europie, red. M. Zielińska, B. Trzop, K. Lisowski, Zielona Góra 2007, s. 267-295
1.41. Sposoby wspierania rodziny przez Kościoły na Śląsku Cieszyńskim, w: „Socjologia Religii” tom 5, Kościół instytucjonalny a rodzina. Problem relacji i więzi wzajemnych, red. J. Baniak, Poznań 2007, 73-83
1.42. Tożsamość pogranicza jako wyzwanie dla edukacji kulturalnej, w: Upowszechnianie kultury - wyzwaniem dla edukacji kulturalnej, red. K. Olbrycht, E. Konieczny, J. Skutnik, Wyd. Adam Marszałek i UŚ, Toruń 2008, s. 87-101.
1.43.Uwagi o kulturze pogranicza polsko-czeskiego z perspektywy socjologiczno- etnologicznej, W: Muzeum a dziedzictwo kulturowe pogranicz. Kudowa Zdrój – tożsamość i zbliżenie, Red. R. Gładkiewicz, Wyd. Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju, Kudowa Zdrój 2008, s. 37-43.
1.44. Tradycje i współczesne konsekwencje wielokulturowości Śląska Cieszyńskiego. Brauche und gegenwartige Kondequenzen der Multikulturalitat des Teschener Schlesiens, W: Die ethnisch-nationale Identitat der Bewohner Oberschlesiens und des Teschener Schlesiens, w: Tożsamość etniczno-narodowa mieszkańców Śląska i Śląska Cieszyńskiego, Red. Gregor Ploch, Jezry Myszor, Christie Kuciński, Wyd. Gemeinschaft fur deutch-polnische Vertandigung, Munster 2008,s. 152-164.
1.45. Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie – Uniwersytet Ostrawski w Republice Czeskiej: sukcesy i porażki we współpracy, W: Trans-Uni. Problemy zarządzania międzynarodową współpracą szkół wyższych w regionach przygranicznych, Reed. A. Bielawska, K. Wojciechowski, Wyd. Collegium Polonicom i Logos, Verlag 2007, s. 138-144.
1.46. Dylematy tożsamości miasta na granicy – Cieszyn :Czeski Cieszyn, w: Polskie pogranicza w procesie przemian, Tom I, Red. Z. Kurcz, Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2008. s. 163-175
1. 47. Społeczności wielokulturowe jako wyzwanie dla edukacji, W: Edukacja jutra. XIV Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Tom 1, Red. K. Denek, T. Koszczyc, W. Wiesner, Wyd. Akademia Wych. Fizycznego we Wrocławiu i Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2008, s. 111-120
1.48. Tożsamość pogranicza jako wyzwanie dla edukacji kulturalnej, w: Upowszechnianie kultur – wyzwaniem dla edukacji kulturalnej, Red. K. Olbrycht, E. Konieczna, J. Skutnik, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2008, s. 87-97
1.49. Wprowadzenie, W: Oświata w otoczeniu burzliwym, Red. H. Rusek, A. Górniok-Naglik, J. Oleksy, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008,
1.50. Wstęp W: Młode pokolenie wobec współczesności i jej zagrożeń, Red. H. Rusek, J. Oleksy, Wyd. Gnome, Katowice 2008, s. 1-2,
1.51. Uniwersytet Śląski z siedzibą w Cieszynie w procesie przemian, W: Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim. Studia, rozprawy, przyczynki, red. W. Korzeniowska, A. Mitas, A. Murzyn, U. Szuścik, Wyd. UŚ, Katowice 2009, s. 119-134;
1.52. Człowiek pogranicza, w: Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości – aktualne problemy i sugestie rozwiązań, red. T. Lewowicki, B. Grabowska, A. Różańska, Wyd. A. Marszałka, Katowice
1.53. Cieszyńska szkoła badań pogranicza, w: Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej. Konteksty teoretyczne, red. T. Lewowicki, E. Grodzka-Mazur, J. Urban, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 13-21;
1.54.Wprowadzenie w: Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie przemian, red. H. Rusek, A. Drożdż Wyd. PTL, Uniwersytet Śląski, Wrocław-Cieszyn 2009, s. 7-12;
1.55.Wielokulturowa przestrzeń Zaolzia jako wyzwanie dla edukacji, w: A jednak zostanie… W stulecie Gimnazjum im. J. Słowackiego w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim (1909-2009), red. R. Baron, Orłowa-Czeski Cieszyn 2009, s. 72-84;
1.56. Kapitał otwartej granicy, Socjologiczny portret Cieszyna i Czeskiego Cieszyna po Schengen, W: Kapitały społeczne i kulturowe miast środkowo- i wschodnioeuropejskich Pograniczy,, Red. U. Błażewicz-Górnicka, K. Krzysztofek, R. Oryszczyszyn, A. Sadowski, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, s. 265-281;
1.57. Religia i etniczność. Przypadek pogranicza polsko-czeskiego, W: Socjologia życia religijnego w Polsce, Red. S.H. Zaręba, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009, s. 355-370;
1.58. Doświadczenia we współpracy szkół wyższych na pograniczu polsko-czeskim.Sukcesy i niepowodzenia, W: Wybrane problemy czesko-polskiej współpracy kulturalnej, naukowej i gospodarczej, red. Z. Jasiński, B. Cimała, Wyd. Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2009, s. 93-102
1.59. Luterańska tożsamość na styku kultur – religia i wiara u Jerzego Pilcha, w: Religijność i duchowość – dawne i nowe formy, red. M. Libiszowski-Żółtkowska, Wyd. NOMOS, Kraków 2010, s. 205-214
1.60. Środkowoeuropejskie relacje państwo-Kościół: przypadek czeski, w:W poszukiwaniu sensu. O religii moralności i społeczeństwie, red. J. Baniak, wyd. NOMOS, Kraków 2010, s. 307-315
1.61. Granica – „portret” antropologiczny, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” t.11, red. I. Bukowska-Floreńska, Wyd. UŚ, Katowice 2011, s. 77-88
1.62. Po obu stronach granicy. Przedmowa, w: Dziedzictwo kulturowe jako klucz do Tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. Kulturní dědictví jako klíč k identitě česko-polského pohraničí, red.: H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski, wyd. Offsetdruk i media sp. z o.o. Cieszyn –Katowice – Brno 2010, s. 1-9.
1.63. Globalizacja a pogranicze – przypadek szczególny Śląska Cieszyńskiego, „LUD” tom XCIV za rok 2010, s. 159-173
1.64. Nowe wzory w kulturze religijnej współczesnej wsi świętokrzyskiej, w: Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana ks. Profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę urodzin, red. Z. Kupisiński SVD, S. Grodź SVD, Wyd. KUL, Lublin 2010, s. 501-510.
1.65. Człowiek w labiryncie współczesnej kultury, w: Inspiratorzy, projektodawcy, realizatorzy edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury, red. K. Olbrycht, D. Sieroń-Galusek, Wyd.Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 111-124
1.66.Wprowadzenie, w: Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko- czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. Kulturní dědictví jakon klič k identitě Česko-polského pohraničí, BIBLIOTHECA ETHNOLOGIAE EUROPAE CENTRALIS, vol. I red. Halina Rusek, Agnieszka Bińczak, Jacek Szczyrbowski, Cieszyn – Katowice – Brno 2010, 5-9
1.67. Przedmowa w: Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin, red.: Halina Rusek, Agnieszka Pieńczak, Wyd. UŚ.
1.68. Men In the Labyrinth of Modern Culture, in: Dilemmas of Old and Contemporary Culture in Ethnographical and Anthropological Discourse, BIBLIOTHECA ETHNOLOGIAE EUROPAE CENTRALIS, vol. III, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn – Katowice 2011, s. 10-19
1.69. Borderland: an Antrohological Perspective, „Etnologia Europae Centralis”. Pismo poświecone etnologii srodkowej Europy,nr 10/2011, s. 7-17

Redakcja prac zbiorowych


1. Współredaktor: „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” tom 1: Śląsk Cieszyński i inne pogranicza w badaniach nad tożsamością etniczną, narodową i regionalną, Cieszyn 1998.
2. Współredaktor: Pojednajcie się... Materiały z sesji naukowej: Pastoralny i społeczno-kulturowy wymiar ekumenizmu na Śląsku Cieszyńskim, Cieszyn 2000
3. Redaktor 6 tomu "Studiów Etnologicznych i Antropologicznych": Dziedzictwo kulturowe współczesnej Europy - jedność w różnorodności, Wyd. UŚ Katowice 2002.
4.Współredaktor: Pogranicza kulturowe i etniczne w Polsce, Red. Z. Kłodnicki, H. Rusek, Wyd. PTL Wrocław 2003,
5. Współredaktor: Oświata w otoczeniu burzliwym, Red. H. Rusek, A. Górniok-Naglik, J. Oleksy, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.
6.Współredaktor: Młode pokolenie wobec współczesności i jej zagrożeń, Wyd. Gnome, Katowice 2008;
7. Współredaktor: Po obu stronach granicy. Przedmowa, w: Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. Kulturní dědictví jako klíč k identitě česko-polského pohraničí, red.: H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski, Cieszyn – Katowice – Brno 2010, s. 1-9.
8. Redaktor: Dilemmas of Old and Contemporary Culture In Ethnographical and Anthropological Discourse, Katowice – Cieszyn 2011

Wybrane publikacje

 
PARTNERZY